GDPR politika ochrany soukromí a osobních údajů TEM Čatež, d. o. o.
e-novinky

I. PŘEDSTAVENÍ SPRÁVCE

TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, IČO 5041775000 (dále jen: společnost TEM) je předním slovinským výrobcem elektrických spínačů a zásuvek. Svým uživatelům již více než 40 let nabízíme snadno nastavitelné, technologicky inovativní a esteticky dokonalé výrobky, které v různých obytných a pracovních prostředích utvářejí pocity a náladu. .

Naše výrobky a služby jsou prezentovány a k dispozici na adrese webových stránek www.tem.si, www.touch.si a na adresách webových stránek dalších domén ve vlastnictví a/nebo správě společnosti TEM.
Ve společnosti TEM jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů, proto s nimi nakládáme odpovědně. Dodržujeme zákonné, korektní a transparentní zpracování osobních údajů podle platných právních předpisů, Zákona na ochranu osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR). Způsob ochrany osobních údajů a soukromí upravují Předpis o ochraně osobních údajů a politika GDPR ochrany soukromí a osobních údajů. Díky odpovídajícím opatřením ochrany zajišťujeme, aby k osobním údajům neměly přístup neoprávněné osoby, zachováváme jejich důvěrnost a integritu a předcházíme jejich ztrátě.

Kontaktní údaje správce:

TEM Čatež, d. o. o.
Adresa: Čatež 13, 8212 Velika Loka, Slovinsko
Telefon:+386 7 34 89 900
Fax: +386 7 34 89 999
Kontaktní e-mail: gdpr@tem.si

II. KTERÉ OSOBY ÚDAJE ZPRACOVÁVAJÍ

Ve společnosti TEM Čatež, d. o. o. zpracováváme osobní údaje odběratelů e-novinek. Jde o údaje, které se vztahují k jednotlivci a mohou ho přímo nebo nepřímo identifikovat. Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, zemi a firmu) nám poskytnete při vyplnění formuláře pro odběr e-novinek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout, ale v případě, že tak neučiníte, nemůžete e-novinky odebírat.

Zpracováváme také osobní údaje o použití našich webových stránek (kliknutí na odkazy, strávený čas) a údaje v souvislosti s ohlasy na naše e-mailové zprávy (zda byla zpráva otevřena, na které odkazy jste klikli).

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme:

– na základě souhlasu, který jste dali při vyplnění internetového formuláře pro odběr e-novinek;
– na základě oprávněného zájmu na realizaci a rozvoji obchodování v souvislosti s údaji o použití našich webových stránek.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání e-novinek, ve kterých prezentujeme novinky, výrobky, služby, nabídky a akce, včetně oznámení nebo přímého marketingu. V těchto případech probíhá zpracování osobních údajů v rámci rozsahu osobních údajů, účelu a dohodnutých informačních kanálů povolených prohlášením subjektu údajů, až do vašeho odvolání.

Společnost TEM shromažďuje osobní údaje o návštěvách webových stránek pomocí cookies za účelem zajištění lepší funkčnosti a uživatelské zkušenosti, bezpečnosti, bezproblémového fungování webových stránek a počítání uživatelů na webových stránkách. TEM používá 2 druhy cookies:

a) jsou klíčové a bez nich by jednotlivé webové stránky ve vlastnictví nebo správě společnosti TEM nefungovaly, jak by měly. Nastaví se, jakmile provedete jakoukoli interakci s webovou stránkou.

b) společnost TEM pomocí nich analyzuje návštěvnost webových stránek, aby mohla zlepšit uživatelskou zkušenost. Subjekt údajů cookies obdrží kliknutím na tlačítko na webové stránce nebo pokračováním aktivního prohlížení, které provede po obdržení oznámení o cookies. Více informací ohledně cookies si můžete přečíst na www.tem.si/piskotki.

V. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO SE S NIMI POTOM STANE

Společnost TEM vaše osobní údaje zpracovává v rozsahu a po dobu, které jsou potřebné pro splnění účelu. Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme trvale nebo do vašeho odvolání souhlasu. Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, uchováváme, dokud tento zájem trvá nebo do splnění účelu.

Osobní údaje po uplynutí výše uvedených lhůt účinně smažeme nebo anonymizujeme, což znamená, že je zpracováváme takovým způsobem, že je v žádném případě již není možné s vámi spojovat nebo vám je připsat.

VI.ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍPADNÉ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje příjemců e-novinek shromažďují a zpracovávají osoby zaměstnané ve společnosti TEM.

Vaše osobní údaje do třetích zemí (mimo EU a EHP) neexportujeme. V případě, že by byly vaše osobní údaje přeneseny do třetích zemí, budeme dbát na zajištění a realizaci odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů i základních práv a svobod podle platných vnitrostátních a EU právních předpisů.

VII. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A POSTUP PŘI PROSAZOVÁNÍ PRÁV

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

můžete od nás kdykoli požadovat:

– potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme;

– přístup k osobním údajům a následující informace: účel zpracování; druh osobních údajů; uživatele nebo kategorie uživatelů, jimž osobní údaje byly nebo budou sděleny, zejména uživatele ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; plánovanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria, která se k určení této doby používají; existenci automatizovaného přijímání rozhodnutí včetně profilování a důvody pro něj, jakož i účel a předpokládané důsledky takového zpracování pro vás;

– jednu kopii osobních údajů (zdarma) v elektronickém nebo fyzickém formátu (pokud je žádost podána elektronickým prostředkem komunikace a nepožadujete jinak, je zajištěna kopie v elektronickém formátu); za další kopie, které požadujete můžeme s přihlédnutím k nákladům zaúčtovat přiměřený poplatek;

– opravu nepřesných osobních údajů;

– omezení zpracování, pokud:

– popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která nám přesnost osobních údajů umožňuje ověřit;

– je zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte omezení jejich použití;

– osobní údaje k účelům zpracování již nepotřebujeme a vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obranu právních nároků;

– výmaz všech osobních údajů (právo být zapomenut), pokud jsou splněny podmínky z článku 17 GDPR, a to zejména v případě, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;

– získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil;

– pozastavení užívání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování;

– aby pro vás neplatilo rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud jsou splněny podmínky z článku 22 GDPR.

– právo podat proti nám stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

VIII. POSTUP PROSAZOVÁNÍ PRÁV

Dané souhlasy se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli trvale nebo dočasně, zcela nebo částečně odvolat písemnou žádostí zaslanou na e-mail gdpr@tem.si, resp. můžete své souhlasy spravovat pomocí formuláře MailChimp. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Své požadavky, které se týkají uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji, můžete v písemné formě adresovat na e-mail: gdpr@tem.si nebo na adresu společnosti TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, Slovenija

Pro potřeby spolehlivé identifikace v případě uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji od vás můžeme požadovat dodatečné údaje, vyhovění můžeme zamítnout pouze v případě, kdy prokážeme, že vás nemůžeme spolehlivě identifikovat.

Na vaši žádost, kterou uplatňujete svá práva v souvislosti s osobními údaji, musíme odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti.

IX. PRÁVNÍ INFORMACE

Ustanovení této politiky GDPR doplňují a nezrušují ustanovení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. V případě rozporu mezi ustanoveními této politiky GDPR a ustanoveními právních předpisů platí ustanovení právních předpisů. TEM může tuto politiku GDPR kdykoliv změnit. Se změnami se můžete seznámit na webových stránkách www.tem.si.

Čatež, 28. 8. 2018