Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

ELIMA ELEKTRO s.r.o., Hradecká 506, 506 01 Jičín, IČO 03600050, DIČ CZ03600050, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34376, (dále „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat své zákazníky – podnikající i nepodnikající fyzické osoby – o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů zákazníků správce. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

I. Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních a personálních kapacit. Zpracovávané osobní údaje, jejich účely a právní základ zpracování se liší podle jednotlivých úseků činnosti správce tak, jak jsou tyto případy rozepsány v tabulkách níže:

Zaslání katalogu

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje
  • Vaše osobní údaje máme přímo od Vás a získali jsme je prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech (včetně e-shopů).
Zpracovávané osobní údaje
  • Identifikační údaje nezbytné k odeslání katalogu na Vámi udanou adresu.
Právní základ zpracování
  • Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu spočívajícím v uvedemém typu přímého marketingu.
Účely zpracování
  • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem odeslání katalogu.
Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány
  • Po celou dobu nezbytnou pro odeslání katalogu, nejméně však po dobu 5 let od odeslání.
Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
  • Vaše osobní údaje nikomu neposkytujeme.
  • Vaše osobní údaje mohou být nahodile zpřístupněny v rámci poskytování služeb správy informačních systémů externím společnostem, které nám tyto služby poskytují. Tyto společnosti Vaše osobní údaje nezpracovávají.

Nad rámec výše uvedeného jsme oprávněni zpracovávat jakékoliv Vaše výše uvedené osobní údaje i další osobní údaje, které se nám podaří shromáždit, v nezbytném rozsahu za účelem úspěšného vedení jakéhokoliv právního sporu mezi námi a Vámi. Právním titulem takového zpracování je v takovém případě náš oprávnění zájem spočívající v uplatnění a obhajobě našich práv. Všechny Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou poskytovány našim právním zástupcům.

II. Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (například doc/docx/csv/xls/xlsx).

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů.

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). V případě uplatnění takového práva správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (například doc/docx/csv/xls/xlsx).

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře „Formulář pro realizaci práv subjektů údajů“ dostupného níže, který subjekt vyplněný zašle na adresu osobni_udaje@elima.cz.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat také prostřednictvím odkazu v zasílaných newsletterech.

III. Používání cookies

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google https://www.google.com/settings/ads.

Ke stažení

Formulář pro realizaci práv subjektů údajů